Byudviklingsområder

Byudviklingsområder

I kommuneplanen er der udlagt nogle byudviklingsområder. Du kan eventuelt læse mere om områderne og rækkefølgen for byudviklingen i kommuneplanen her.

Byggemodning

I byggemodningsforløbet skal spørgsmål om håndtering af regnvand behandles tidligst muligt, således at de egnede løsninger kan komme i betragtning og indgå effektivt og tilfredsstillende i gennemførelse af projekterne. Ved nyanlæg og større ombygninger skal det sikres, at området kan håndtere mere regn og på andre måder kan indrette sig på et andet klima. Ved kloakering af nye områder skal der sikres mod oversvømmelse.

Vær opmærksom på, at der ved tilslutning til eksisterende kloak eller udledning til vandløb, kan der stilles krav om yderligere forsinkelse.

Kloakeringsprincip for byudvikling

Alle byudviklingsområder i Egedal Kommune planlægges som udgangspunkt som separatkloakeret. I forbindelse med byggemodningen af områderne, skal nedsivningspotentialet undersøges. Viser det sig muligt at nedsive/håndterer regnvandet lokalt, udlægges området til spildevandskloakeret.

der må ikke ske opstuvning til terræn oftere end 1 gang hvert 5. år i separatkloakerede byudviklingsområder.

Anbefalingerne er beskrevet i Spildevandskomiteens Skrift 27 om funktionspraksis, samt Skrift 30 der beskriver den seneste bearbejdning af regnvandsdata.

Designkriterier for dimensionering ved ny kloakering

kloakeringsprincip separatkloakering
Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn 1 gang hvert 5. år
Sikkerhedstillæg
Statistisk usikkerhed 1,1
Klimafaktor 1,3
Fortætning 1,0
Samlet sikkerhedstillæg 1,43