Dyvelåsens forlængelse

Området er planlagt spildevandskloakeret.

Dyvelåsen er et område beliggende i Smørumnedre med et areal på ca. 170.000 m2. Området er udlagt til udstykning af parcelhusgrunde med et omkringliggende grønt område.

Der planlægges at etableret LAR-anlæg (Lokal Nedsivning af Regnvand) til håndtering af regnvand fra vej- og parkering arealer i området. LAR-anlæggene planlægges etableret med 14 regnbede, hvor vandet renses. Herefter ledes det rensede overfladevand til nedsivning i otte landskabeligt forbundne områder.
LAR-anlæggene dimensioneres til en gentagelsesperiode på 5 år.

LAR-anlæggene skal samlet set aflede regnvand fra ca. 12.000 m2 planlagt bolig- og stamvej, samt parkeringsarealer. Alt vandet renses gennem filtermuld i regnbede og nedsives efterfølgende i grøfter mellem parcellerne, samt i bassiner i områdets vest- og nordlige grønne område som er anlagt i landskabelige lavninger.
Terrænmodelleringen og den naturlige gravitation sikrer, at vandet ledes mod de grønne områder mod vest og derfra videre mod nord.

Hver enkelt matrikel skal ligeledes så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund.

Du kan læse mere om området i lokalplan 36 her