Egedal By

Området er planlagt separatkloakeret.

Det overordnede princip for afvanding består i, at vejvand fra mindre veje udledes på overfladen på vejene i v-profiler mod den grønne fletning, hvor der etableres forsinkelse før nedsivning i lavninger. Langs Amaliestien i den grønne fletning etableres en filterstribe, der sikrer rensning af regnvandet, inden udledning til lavningen.

Byggefelter skal så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund ved nedsivning, grønne tage og anvendelse af regnvand. Da grundene etableres med fuld kælder og stor befæstelse, er det ikke muligt med en fuldstændig lokal håndtering af regnvandet.
Byggefelter, der etableres med adgang ud til den grønne fletning gives derfor mulighed for at udlede regnvand direkte til denne. Byggefelter, der ikke har direkte adgang til den grønne fletning kan aflede overflade vand, der ikke håndteres lokalt, til v-profilet i bygader/kvartersgader/sivegader for efterfølgende nedsivning i den grønne fletning.

Vejvand fra Dam Holme håndteres i en grøn midterrabat, hvor det forsinkes inden tilslutning til vejvandsledningen i den eksisterende del af Dam Holme. Der etableres overløbs mulighed fra midterrabatten til den grønne fletning via v-profiler i bygader/kvartersgader/sivegader, i lukkede render eller ledningsført.

Der anvendes skrift 27 og 30 for dimensionering af de enkelte anlæg på offentligt areal T=5, med klimafaktor 1,12 og sikkerhedsfaktor 1,23 for separat regnvandsafledning og 50 års levetid på anlæggene.

Afvandingen fra området ledes via forsinkelsesbassiner til Stenløse Å.

Du kan læse mere om Egedal By i lokalplan 20 her