Spildevandsplan 2018

Tillæg til spildevandsplan - Opdatering til 2018

Dette tillæg er i høring fra 12. december 2017 til 10. februar 2018.
Eventuelle høringssvar skal være være Egedal Kommune i hænde, senest d. 11. februar. Høringssvar bør sendes til mail teknik-miljo@egekom.dk

Følgende ændringer sendes i høring:

 • Egedal By:
  Følgende tekst tilføjes afsnittet:

For stationsområdet dimensioneres regnvandssystemet til at kunne håndtere et afløbstal på 175 l/s/ha.
Dette afløbstal sætter et loft for, hvor meget regnvand de enkelte matrikler kan aflede til regnvandssystemet.
Har du for eksempel en matrikel på 2300 m2, får du et maksimalt afløbstal på (175 x 0,23) 40,25 l/s.

Du kan læse mere om Egedal By i lokalplanen her, samt i Byrumskataloget her.

 • Dyvelåsens forlængelse:
  Følgende tekst tilføjes afsnittet:

Der tilføjes et bilag til afsnittet med vedtægter for regnvandslaug.

 • Kortbilag:
  Afsnittet "Kortbilag" opdateres, og relevant kortvisning integreres i de enkelte afsnit.

 • Det åbne land:
  Der tilføjes et afsnit om det åbne land (ikke kloakerede ejendomme) med følgende indhold:

Det åbne land

I det åbne land kan der være langt mellem husene, og det kan derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere alle ejendomme. Spildevandet renses derfor ved den enkelte ejendom, i stedet for at spildevandet skal transporteres gennem lange rør til renseanlægget. Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rense spildevandet fra sin ejendom. Det er Egedal Kommune der giver tilladelse til udledning af renset spildevand fra beboelse i det åbne land, og fører tilsyn med udledningerne.

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Alle ukloakerede ejendomme, herunder sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand indenfor oplandet til et vandløb eller lignende der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse.
Du kan finde ansøgningsskemaer, samt læse om de forskellige anlæg her

Rensekrav ved udledning af spildevand

Minimum-rensekrav til ejendomme, der udleder spildevand til sø/vandløb, er inddelt i følgende renseklasser: SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation OP: Reduktion af organisk stof og fosfor O: Reduktion af organisk stof Du kan se hvilken renseklasse din ejendom er omfattet af på kortet herunder:

 • Regler og retningslinjer:
  Afsnittet opdateres med følgende indhold:

Indledning

Afsnittet her tydeligører de retningslinjer Egedal Kommunes Center for Teknik og Miljø ønsker at sagsbehandlingen på spildevandsområdet skal ske efter. Der kan i helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige hensyn eller andre hensyn, der gør at der skal afviges fra de generelle regler omtalt i dette afsnit. Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn med videre.

Olieholdigt spildevand

Spildevand der indeholder olie- eller benzinprodukter skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller. Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

 • Værkstedslokaler
 • Vaskehaller og vaskepladser
 • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
 • Garageanlæg og parkeringspladser for mere end 20 biler
 • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Fedtholdigt spildevand

spildevand der indeholder mad- og fedtrester skal afledes gennem fedtudskilleranlæg. Der skal etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvrvsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter
 • Cateringfirmaer
 • Grillbarer
 • Fast-food salgsteder
 • Pizzariaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere
 • Bagerier og konditorier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og olie

Øvrige nødvendige tilladelser

Etablering af en fedtudskiller kræver ofte en byggetilladelse, f.eks. hvis den etableres i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer, herunder ændringer af byggeriets anvendelse.

Fælles spildevandsanlæg/spildevandslaug

Inden for kloakerede områder har nogle områder status som privat fælles spildevandsanlæg. Her ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab et spildevandsanlæg, der efterfølgende er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg. Private fælles spildevandsanlæg betjener flere selvstændige ejendomme.
For et sådan privat fælles spildevandsanlæg skal grundejerne have oprettet et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligehold.
Private fælles spildevandsanlæg skal etableres, drives og vedligeholdes af de pågældende grundejere vha. et spildevandslaug. Der udarbejdes vedtægter for spildevandslauget, der bl.a. fastsætter hæftelse og udgiftsfordeling for medlemmer.
Laugets vedtægter skal sendes til Byrådet og vil blive en del af anlæggets tilslutningstilladelse. Vedtægterne skal endvidere tinglyses på de enkelte ejendomme.

Storparceller

Områder med mange adresser på samme matrikel benævnes stormatrikler/storparceller. Andelsboliger er et typisk eksempel på en storparcel. Kloakanlægget (hovedledninger, brønde, stikledninger mv.) på storparcellerne er private og varetages typisk via en ejerforening.

Forsyningens spildevandsanlæg på privat grund (ekspropriation)

I forbindelse med kloakering i det åbne land, samt ved udvidelser og ændringer af eksisterende kloakeringsområder, kan det i vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger mm.) på private arealer.
Der skal normalt ikke afgives areal til ledningsanlæg, men forsyningens kloakledninger på privat ejendom skal sikres ved en tinglyst servitut (rådighedsindskrænkning) på de enkelte matrikler. Derimod kan man forvente, at der skal afgives areal til anlæg af større pumpestationer, regnvandsbassiner mm.
Grundejere, der berøres af ovennævnte, og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt under detailprojekteringen. Det søges i videst muligt omfang at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og forsyningsselskab. Såfremt en sådan ikke kan opnås, vil Byrådet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 erhverve retten ved ekspropriation. Forud for en beslutning om ekspropriation afholdes en såkaldt åstedsforretning, hvortil grundejeren indkaldes med 4 ugers varsel. Efter at åstedsforretningen er foretaget, har grundejeren 3 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.
Herefter træffer Byrådet ekspropriationsbeslutningen, som sendes til de berørte grundejere. Efter modtagelse af ekspropriationsbeslutningen har grundejeren 4 uger til at sende en klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagenævnet kan ændre ekspropriationsbeslutningen. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes med mindre klagenævnet bestemmer andet.
Når der foreligger en frivillig aftale eller når der er foretaget ekspropriation, skal der tinglyses en deklaration på ejendommen. Deklarationen skal beskrive den erhvervelse af ejendomsret til arealer, begrænset i brugsret og/eller rådighedsindskrænkning, der er opnået med aftalen eller ekspropriationen. Dette kan eksempelvis være et deklarationsbælte omkring ledninger, et areal omkring et regnvandsbassin mv. Her kan der stilles krav om, at der ikke må bygges, beplantes eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være til hinder for adgangen til spildevandsanlægget eller være til skade for anlægget og dets beståen.
Det anlæg, der skal ekspropriateres til, skal fremgå af spildevandsplanen.
I spildevandsplanens kortmateriale er angivet mulige placeringer af regnvandsbassiner mv. Da projekteringer og planlægninger ikke er påbegyndt, er placeringerne heller ikke endelige. Ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af eksempelvis planlagte regnvandsbassiner må således påregne at kunne få pålagt servitut, rådighedsindskrænkelse mv. Grundejeren vil blive kontaktet ved projektopstart.

Nyt spildevandsanlæg

For at etablere et spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester sende en ansøgning til Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

 • et udfyldt ansøgningsskema
 • en tegning over anlæggets placering samt tekniske forhold

Hvis du har andet spildevand end almindeligt husholdningsspildevand (fx fra svømmebassin), så skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet af spildevandsanlægget. Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en tilladelse fra Egedal Kommune.

Når arbejdet er udført skal din kloakmester indsende en færdigmelding, samt en tegning med mål over anlæggets placering og dimensionering.

Ændring af eksisterende spildevandsanlæg

For at ændre et eksisterende spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester indsende en ansøgning til Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø via teknik-miljo@egekom.dk.

Jf. Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser, kræver det fornyet tilladelse, når et spildevandsanlæg, eller forhold der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt - dette kan f.eks. være at anlægget flyttes eller omlægges.

Egedal Kommune afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.

Ansøgning om ændring af eksisterende anlæg skal indeholde:

 • en beskrivelse af den konkrete ændring af spildevandsanlægget
 • information om eventuelle ændringer i mængden af spildevand til anlægget
 • en tegning af spildevandsanlægget med korrekte mål, som viser ændringerne, dette kunne f.eks. være et tværsnit

Spildevand fra erhverv

Virksomheder, der udleder spildevand til det offentlige kloaknet, skal have tilladelse hertil af Egedal Kommune. En spildevandstilladelse vil bl.a. indeholde krav til indholdet af skadelige stoffer i det spildevand, der tilledes kloakerne.

Spildevand kan indeholde stoffer, der kan skade eller give anledning til gener i kloaknettet, skade kloakarbejderne eller renseprocesserne på renseanlæggene.

Spildevandstilladelsen gives til virksomheden, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan ledes til kloakken.

Ved etablering/ændring af kloakforholdene skal du både søge byggetilladelse og spildevandstilladelse.

Hvad forstås ved spildevand? Spildevand inddeles i tre typer

 • processspildevand er spildevand, der kommer fra processer på virksomheder herunder kølevand og vand fra vask af produktionsudstyr og køretøjer
 • sanitært spildevand er betegnelsen for bl.a. badevand og vand fra toiletter
 • regnvand, der stammer fra tage, pladser og veje

Hvornår skal der ansøges om en spildevandstilladelse? I følgende situationer skal virksomheden kontakte Egedal Kommune med henblik på at ansøge om en spildevandstilladelse:

 • inden nyetablering af produktionsvirksomhed, der vil medføre processpildevand
 • inden udvidelse eller ændring i produktionen eller kloakanlægget, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand
 • hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse

Såfremt virksomheden kun udleder sanitært spildevand, skal du ikke meddele spildevandstilladelse.

Det er en god ide, at kontakte Egedal Kommune allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer. Spildevandstilladelsen skal være givet inden spildevandet kan ledes til kloaksystemet.

Ansøgning om spildevandstilladelse - hvordan gør man? Ansøgeren er den lejer eller ejer, som har det juridiske ansvar for driften af virksomheden.

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

 • virksomhedens og ejers/lejers navn, CVR-nr., adresse og tlf.nr. samt evt. kontaktperson
 • beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, som afleder processpildevand
 • plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplagsplads for råvarer og affald samt eventuel vaskeplads m.v.
 • tegning over virksomhedens interne kloaksystem og afløbsforhold
 • oplysninger om hvilke miljøfremmede stoffer og mængder, der kan forventes at være i det afledte spildevand, herunder rense- og rengøringsmidler
 • den forventede afledte maksimale mængde spildevand pr. døgn og pr. år, samt evt. variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år
 • beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden, herunder evt. benzin- og olieudskiller og lign. samt dimensionering af disse anlæg
 • evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøvetagningshyppighed, analyseparametre m.v.) for virksomheden
 • hvornår afledningen begynder
 • ansøgningen skal være forsynet med ansøgningsdato og underskrift

Kommunen vil ofte have behov for at indhente yderligere oplysninger.

Det videre sagsforløb På baggrund af ansøgningsmaterialet og kapitel 4 i Lov om miljøbeskyttelse udarbejder kommunen en spildevandstilladelse.

Med spildevandstilladelsen følger evt. en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af virksomhedens spildevandsafledning. Hvis der i spildevandstilladelsen er vilkår for egenkontrol, skal virksomheden betale alle derved forbundne omkostninger.

Du er altid velkommen til at kontakte Egedal Kommune med eventuelle spørgsmål.

Tømningsordning

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning. Læs mere om regler for samle- eller bundfældningstank.

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning. Er det registreret, at din ejendom har en samle- eller bundfældningstank, er du automatisk tilmeldt ordningen, der driftes af Novafos.

Du kan læse mere om priser m.m. for tømningsordningen på Novafos hjemmeside. Se kommunens regulativer

Regnvand

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand, skal du søge tilladelse hos Kommunen. Når det regner, skal det vand, der falder på tage og vandtætte overflader (befæstede arealer), bortledes. Dette sker bl.a. via kloakkerne.

Ved kraftig regn hænder det, at kloakkerne overbelastes, og løber over. Overbelastning af kloakkerne kan medføre oversvømmelser og tilbageløb i huse, hvor det typisk vil være kældre, som der trænger vand ind i.

Du kan være med til at mindske presset på kloakkerne under kraftig regn ved at lede regnvand udenom kloakkerne. Der findes forskellige måder, at håndtere vandet på. Fælles for disse metoder er, at de typisk er omfattet lovgivningen om husspildevand. Derfor kræver det som oftest en tilladelse fra kommunen, at etablere foranstaltninger til håndtering af regnvandet på egen grund. Skal du søge om tilladelse til etablering af et anlæg, har du to muligheder. Du kan vælge at downloade et ansøgningsskema, eller benytte hjemmesiden lar-beregner.dk.

Egedal Kommune følger retningslinjerne i Rørcenter-anvisning 016 i afgørelser med for eksempel krav om:

 • Gentagelsesperiode på 10 år
 • Klimafaktor på 1.1