Spildevandstyper

Spildevandstyper

Ved spildevand forstås al vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder og bebyggelse i øvrigt. Spildevand omfatter således eksempelvis husspildevand, processpildevand (fra virksomheder), kølevand, filterskyllevand, m.v. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer er i lovens forstand også defineret som spildevand, men benævnes i denne plan som tag- og overfladevand. Ved befæstede arealer forstås eks. arealer som veje, kørearealer, fortove og parkeringsarealer.

Vand fra befæstede arealer kan enten afledes til spildevandssystemet eller til regnvandssystemet, afhængigt af, hvor forurenet vandet er. Tag- og overfladevand fra boligområder afledes til regnvandskloak, hvis der er regnvandskloakeret, men kan nedsives. Overfladevand fra veje, parkeringsarealer m.v. afledes som udgangspunkt altid til regnvandsledningen. Derimod vil overfladevand fra vaskepladser, oplagspladser samt perkolat fra lossepladser typisk have et indhold af forurenende stoffer, der medfører, at det skal håndteres efter retningslinjer gældende for spildevand og derfor skal vandmængden neddrosles og tilledes renseanlæg, eller renses inden tilslutning til regnvandsledningen. Vand fra omfangsdræn ved kloakerede bygninger betragtes som tag- og overfladevand og skal i separatkloakerede oplande tilføres regnvandsledningen, mens det i fælleskloakerede oplande skal tilføres fællesledningen.

Hvis der separatkloakeres i fælleskloakerede områder, er grundejer forpligtet til at føre omfangsdrænet til regnvandsledningen.

Andre typer drænvand som eks. markdræn, dræn fra fodboldbaner og andre grønne arealer, grundvandssænkende dræn m.v. betragtes hverken som spildevand eller tag- og overfladevand, men som drænledninger/vandløb. Drænledninger er private anlæg, og det er altid grundejer, der skal vedligeholde disse (der kan eventuelt foreligge en partsfordeling, der definerer udgiftsfordelingen mellem private lodsejere). Dræn, der går henover 3. parts ejendom, skal håndteres via vandløbslovgivningen.