Lov og planlægningsgrundlag

Grundlag for spildevandsplanen

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5.
Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhieraki, der sikre, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandsplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, som kan have betydning for planlægningen på spildevandsområdet.

Vandplaner

De statslige vandplaner er en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Spildevandsplanen skal redegører for, hvordan vandplanens mål vedrørende udledning af spildevand kan nås. Du kan læse mere om vandplanerne og se den gældende vandplan her

Kommuneplan

Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og når revisionen foreligger, skal spildevandsplanen bringes i overensstemmelse med den, samt eventuelt efterfølgende tillæg til kommuneplanen. Du kan se den gældende kommuneplan, samt tillæg, på kommunens hjemmeside

Lokalplaner

En lokalplan indeholder bestemmelser om et mindre områdes udstrækning og karakter, og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medfører behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Vandforsyningsplaner og Indsatsplaner

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Byrådet vedtog den gældende vandforsyningsplan i 2013. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes, og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives. Se Egedal Kommunes indsatsplaner her

Vandløbsregulativer

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes videre i vandløbet uden gener for omkringboende ved vandløbet. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres. Derfor skal forudsætningerne i vandløbsregulativet overholdes. Hvis der i vandløbsregulativet er angivet maksimale tilledninger, skal disse respekteres. Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet, eller regulativet ikke angiver maksimale tilledninger, må et konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning.

Klimatilpasningsplan

En klimatilpasningsplan er omdrejningspunkt for kommunens klimatilpasningsindsats. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse og på baggrund heraf, skabe overblik og anvise tiltag til at imødegå risici og prioritere indsatsen. Egedal Kommune har en klimatilpasningsplan, som du kan læse her

Miljøvurdering

Offentlige planer, herunder spildevandsplaner, skal vurderes ud fra et miljøhensyn. Da spildevandsplaner kan indeholde nye kloakeringer eller ændringer af eksisterende anlæg, skal det vurderes, om de ændrede forhold kan være miljøgavnlige eller miljøbelastende. Indledningsvist screener man den nye spildevandsplan for at undersøge om eventuelle nye anlæg, eller andet, kan have en væsentlig indflydelse på det omgivende miljø.