Om spildevandsplaner

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet.

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

Spildevandsplanen er juridisk grundlag for:

  • At meddele tilslutningstilladelse for spildevand og tag- og overfladevand med eventuelle begrænsninger.
  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandplaner og andre planer.
  • At sikre borgernes afledningssikkerhed.
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem, samt betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Furesø Egedal Forsyning A/S' betalingsvedtægt.
  • At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land.
  • At Egedal Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.