Omlægning af Stenløse Å

Oversvømmelser i Stenløse By

I forbindelse med skybrud sker tilstrømningen af vand til Stenløse Å fra de befæstede områder i Stenløse By næsten øjeblikkeligt. Da skybrud de senere år er tiltaget i såvel hyppighed som intensitet, nås kapacitetsgrænsen for hvad åen kan rumme stadig oftere, og der sker skadevoldende oversvømmelser.

I takt med at Egedal By bebygges, og den tidligere landbrugsjord bliver befæstet, øger tilstrømningshastigheden til åen især ved kraftig nedbør, og da muligheden for at nedsivning af vandet er kortlagt som begrænset i Egedal By, forventes belastningen af Stenløse Å øget.

Omlægning af Stenløse Å

Det vil være meget dyrt at håndtere de større regnmængder inde i Stenløse By. Derfor undersøger Egedal Kommune og Novafos nu, om problemet kan løses ved at føre Stenløse Å nord og øst om Stenløse By. Denne omlægning af åen vil være økonomisk attraktiv for forsyningen, der ellers ville skulle anlægge store forsinkelsesbassiner inde i Stenløse By for at håndtere vandmængderne. Projektet er stadig på undersøgelsesstadiet, hvor kommunen og forsyningen sammen udarbejder et projektforslag til endelig beslutning, der blandt andet beskriver de juridiske, finansielle samt miljø- og planmæssige forudsætninger.