Vandmiljø

Mennesket har gennem mange år grebet ind i vandets naturlige afstrømning ved f.eks. at dræne områder, udrette og rørlægge vandløb samt grave nye åer. Desuden tilledes der mange steder vand fra befæstede arealer og renset spildevand til både søer og vandløb.

I Region-og Vandplanerne er der fastsat mål om, at hovedparten af vandløbene og søerne i Egedal Kommune skal have et naturligt og alsidigt dyre-og planteliv. Det vurderes, at op til 60 % af de offentlige vandløb ikke lever op til målsætningen. Væsentlige årsager til den manglende målsætningsopfyldelse skønnes at være belastning med spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, udvaskning af næringsstoffer fra marker og dårlige fysiske forhold i vandløbene.

Vandløbsregulativer

I Egedal Kommune er der efter nordsjællandske forhold mange vandløb, herunder enkelte mellemstore og mange små. I kommunen er der således ca. 125 km offentligt vandløb og 4-5 gange så mange km private vandløb. Kommunen er myndighed på alle offentlige og private vandløb.

Alle 53 offentlige vandløb i Egedal Kommune er omfattet af et vandløbsregulativ. Regulativerne skal beskrive koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form og evne til at føre vand samt vandløbets gældende miljømæssige målsætning. Desuden indeholder vandløbsregulativerne bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder. Du finder de kommunale vandløbsregulativer her.

Kommunen har ansvaret for, at det enkelte vandløb vedligeholdes efter det gældende regulativ. Regulativer kan omfatte et enkelt vandløb eller flere. Egedal Kommune har en vision om at arbejde oplandsbaseret og på tværs af kommunegrænser og dermed skabe grundlag for en helhedsvurdering af det samlede vandkredsløb. Dette er tilfældet i arbejdet med det nye tværkommunale fællesregulativ for Værebro Ås opland, som du kan læse mere om her.

Sø- og vandløbsprojekter

Ønsker du at udføre et vandløbsprojekt, skal det være i overensstemmelse med vandløbsloven, og du skal derfor ansøge Egedal Kommune om tilladelse. Du finder mere information og ansøgningsskema for vandløbsprojekter her.

Søer og vandhuller med et overfladeareal større end 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at du ikke må ændre tilstanden i disse søer uden at du har ansøgt og modtaget en dispensation for § 3 beskyttelsen hos kommunen. Ønsker du at etablere en ny sø, skal du ligeledes søge tilladelse hos kommunen. Du finder mere information om beskyttet natur og ansøgningsskema til etablering og ændring af søer her.

Udledninger til vandmiljøet

Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede områder. Alle udledninger af spildevand kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen er godkendelsesmyndighed på de fleste udledningstilladelser, dvs. det er kommunen, der skal ansøges om tilladelse. Undtagelsen er listevirksomheder, hvor det er Miljøstyrelsen, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Selvom det er kommunen, der træffer afgørelse om udledningstilladelserne, er det Miljøstyrelsen, der efterfølgende fører tilsyn med en del af udledningerne. Det drejer sig om udledningerne fra spildevandsselskabernes spildevandsanlæg (renseanlæg, regnbetingede udledninger og nødoverløb fra pumpestationer). For resten af udledningerne, dvs. for eksempel enkeltejendomme, andre virksomheder og fælles private renseanlæg er det kommunen, der fører tilsynet.
Du kan finde yderligere informationer om vandmiljøet på Danmarks Miljøportal. Vi skal gøre opmærksom på, at servicen kun kan åbnes i Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Safari browsere.

Oversigt over udledninger/bygværker

se her: