Gå til indholdet

Plan

Plan- og perspektivperioder

Egedal Kommunes spildevandsplan er en dynamisk spildevandsplan. Det betyder at spildevandsplanen bliver revideret, hver gang et nyt tillæg bliver godkendt. Ændringer der tidligere blev vedtaget som tillæg. Det betyder nye arbejdsgange for interessenterne til spildevandsplanen. Hvor planperioden tidligere lå på 4 - 6 år, arbejder vi nu med en altid opdateret dynamisk planperiode. En planperiode er derfor gældende, indtil der laves en ny spildevandsplan. Dette betyder, at vi nu skal arbejde med to typer af tidsperioder - en planperiode og en langsigtet perspektivperiode. Planperioden er der, hvor de politisk besluttede indsatser effektueres. Perspektivperioden er der, hvor de langsigtede indsatser beskrives. Dette åbner op for borgerinddragelse på et langt tidligere tidspunkt. Planerne i perspektivperioden er åbne for diskussion og tilrettelse, indtil de bliver endeligt besluttet i planperioden. På denne måde, bliver det også mere overskueligt, hvilke tiltag der kan påklages og, hvilke fremtidige tiltag du bør være opmærksom på. Nye tiltag kommer i høring, inden de bliver omfattet i planperioden. Du kan finde nuværende, eller tidligere revisioner, i menuen.

Byggemodningsprojekter i Egedal - Plan

Egedal By - Stationsområdet

Området er planlagt separatkloakeret, hvor spildevandet ledes til Stenløse Renseanlæg og tag- og overfladevand nedsives. Det overordnede princip for afvanding består i, at vejvand fra mindre veje udledes på overfladen på vejene i v-profiler, hvor det forsinkelse før afledning til nedsivning. Byggefelter skal så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund ved nedsivning, grønne tage og anvendelse af regnvand. Da grundene etableres med fuld kælder og stor befæstelse, er det ikke muligt med en fuldstændig lokal håndtering af regnvandet. Byggefelter, der etableres med adgang ud til grønne områder gives derfor mulighed for at udlede regnvand direkte til hertil. Byggefelter, der ikke har direkte adgang til grønne områder kan aflede overfladevand, der ikke håndteres lokalt, til v-profilet i bygader/kvartersgader/sivegader. Vejvand fra Dam Holme håndteres i en grøn midterrabat, hvor det forsinkes inden tilslutning til vejvandsledningen i den eksisterende del af Dam Holme. Der etableres overløbs mulighed fra midterrabatten til den grønne fletning via v-profiler i bygader/kvartersgader/sivegader, i lukkede render eller ledningsført. Afledningsretten, altså hvor mange liter i sekundet der må udledes fra hver storparcel, kan udregnes med følgende formel:

Afløbsretten(l/s) = afløbskoefficienten * matriklens areal(ha) * 110(l/s/ha) * 1,3

Afløbskoefficienten fastlægges ud fra arealanvendelsen og kan findes under "regler og retningslinjer". De 110 l/s/ha er den dimensionsgivende regn, og 1,3 er en klimafaktor.

 • Etape 1 - 2018/19
 • Etape 2 - 2019/20

Egedal By - Campusområdet

Campusområdet er den sydligste del af Egedal By. Området planlægges som blandet bebyggelse og plejeboliger. Der er planlagt ca. 800 boliger i Campusområdet. Området er planlagt separatkloakeret, hvor spildevand ledes til Stenløse Renseanlæg og tag- og overfladevand i videst muligt omfang nedsives. Det tag- og overfladevand der ikke kan nedsives, forventes forsinket og udledt til Stenløse Å.

 • Forventet 2020/21

Stenløse Syd

Områderne i Stenløse Syd er udlagt som spildevandskloakeret. Dette betyder, at tag- og overfladevand på de enkelte matrikler skal nedsives. Det er ikke tilladt at tilslutte tag- og overfladevand fra private matrikler, til vejafvandingssystemet.

Spildevand ledes til Ølstykke Renseanlæg.

Vejafvanding ledes via bassin til Værebro Å.

 • Storparcel 96 - 2019
 • Storparcel 90 - 2019
 • Barnekær - 2019

Værebro Erhvervsområde

Området er planlagt separatkloakeret.

Værebro Erhverv er beliggende i industriområdet Værebro i Ølstykke. Byggemodningen af Værebro Erhverv er bestående af 8 storparceller, udgørende et areal på ca. 35.430 m2 samt et vej- sti- og rabatareal på 2780 m2. Spildevand ledes via offentligt ledningsnet til Ølstykke Renseanlæg. I forbindelse med LAR vil overfladevandet på parceller, og på stikvejen, afledes til en separat regnvandsledning med afløb til nedsivningsbassin. Overfladevand uden for parceller ledes via terræn til bassin.

Etape nord planlægges til 100 % afledning af tag- og overfladevand.

 • Etape syd - byggemodning endnu ikke planlagt

Dyvelåsens forlængelse

Området er planlagt spildevandskloakeret. Dyvelåsen er et område beliggende i Smørumnedre med et areal på ca. 170.000 m2. Området er udlagt til udstykning af parcelhusgrunde med et omkringliggende grønt område. Der planlægges at etableret LAR-anlæg (Lokal Nedsivning af Regnvand) til håndtering af regnvand fra vej- og parkering arealer i området. LAR-anlæggene planlægges etableret med 14 regnbede, hvor vandet renses. Herefter ledes det rensede overfladevand til nedsivning i otte landskabeligt forbundne områder. LAR-anlæggene dimensioneres til en gentagelsesperiode på 5 år. LAR-anlæggene skal samlet set aflede regnvand fra ca. 12.000 m2 planlagt bolig- og stamvej, samt parkeringsarealer. Alt vandet renses gennem filtermuld i regnbede og nedsives efterfølgende i grøfter mellem parcellerne, samt i bassiner i områdets vest- og nordlige grønne område som er anlagt i landskabelige lavninger. Terrænmodelleringen og den naturlige gravitation sikrer, at vandet ledes mod de grønne områder mod vest og derfra videre mod nord. Der etableres et regnvandslaug til håndtering af LAR-anlæggene. Du kan læse vedtægterne for regnvandslauget i bilagene. Hver enkelt matrikel skal ligeledes så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund.

Smørum Vest

Området planlægges separatkloakeret.

Spildevand ledes til Måløv Renseanlæg og tag- og overfladevand udledes til nærliggende vandløb - Tunbækken. Afløbstal for de enkelte matrikler og udledning af overfladevand til Tunbækken afhænger af områdets nedsivningspotentiale, samt eventuelle krav i en udledningstilladelse.

Kong Svends Park 1

 • Modning af grunde i takt med salg

Kong Svends Park 2

 • Forventet 2020/21

Byggemodningsprojekter i Egedal - Perspektiv

Egedal By - Landskabsbyen

 • Første del fra 2024
 • Anden del - tidligst 2025

Stenløse Syd

 • Etape 5 - endnu ikke fastlagt

Værebro Erhvervsområde

 • Etape Syd - endnu ikke fastlagt

Fremtidige projekter i henhold til kommuneplan

 • Kildedal Ferie- og Leisurecenter - tidligst 2021
 • Veksø Syd - tidligst 2021
 • Nordbyen - tidligst 2025
 • Egedal By - Erhvervscampus - tidligst 2020
 • Egedal By - Håndværkerbyen - tidligst 2025

Plan for det åbne land

I det åbne land kan der være langt mellem husene, og det kan derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere alle ejendomme. Spildevandet renses derfor ved den enkelte ejendom, i stedet for at spildevandet skal transporteres gennem lange rør til renseanlægget. Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rense spildevandet fra sin ejendom. Det er Egedal Kommune der giver tilladelse til udledning af renset spildevand fra beboelse i det åbne land, og fører tilsyn med udledningerne.

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Alle ukloakerede ejendomme, herunder sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand indenfor oplandet til et vandløb eller lignende, der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Du kan finde ansøgningsskemaer, samt læse om de forskellige anlæg her

Rensekrav ved udledning af spildevand

Minimum-rensekrav til ejendomme, der udleder spildevand til sø/vandløb, er inddelt i følgende renseklasser: SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation OP: Reduktion af organisk stof og fosfor O: Reduktion af organisk stof Du kan se hvilken renseklasse din ejendom er omfattet af på kortet herunder:

Kloakering af enkeltejendomme

Der er pt. ingen planer om kloakering i det åbne land.

Plan for renseanlæg

Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg og udbygning af Ølstykke Renseanlæg

Stenløse Renseanlæg ligger i den sydlige udkant af Stenløse. Renseanlægget modtager spildevand fra bl.a. Stenløse, Søsum, Ganløse og Veksø. Det rensede rensede spildevand udledes til Stenløse Å, og videre til Værebro Å. Stenløse Renseanlæg er forholdsvis nedslidt og planlægges nedlagt. Renseanlægget ombygges til pumpestation med bassiner, hvorfra spildevandet pumpes til Ølstykke Renseanlæg. Mellem det nuværende Stenløse Renseanlæg og Ølstykke Renseanlæg etableres en afskærende trykledning på ca. 3,8 km. Ledningen kommer primært til at ligge i landbrugsjord og i veje/stier. Den skal krydse tracèet for den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Ølstykke Renseanlæg modtager primært spildevand fra Ølstykke, og udleder det rensede spildevand til Salsmosegrøften og videre til Værebro Å. Anlægget er i god stand, og ligger udenfor bebygget område. Anlægget har en stofmæssig kapacitet på ca. 18.000 PE, og belastes pt. med ca. 15.000 PE. I oplandet til Ølstykke Renseanlæg, herunder specielt Stenløse Syd og Egedal By, forventes en betydelig byudvikling. Denne vil resultere i, at Ølstykke Renseanlæg indenfor en årrække, skal udvides - uanset om Stenløse Renseanlæg nedlægges eller ej. Da Ølstykke Renseanlæg i starten af 90'erne blev bygget, fremtidssikrede man anlægget ved at forberede det til en udvidelse. Flere af tankene og bygværkerne er derfor konstrueret, så de hydraulisk kan håndtere betydeligt større spildevandsmængder ens anlægget belastes med i dag. Nedlæggelsen af Stenløse Renseanlæg og byudviklingen i oplandet til Ølstykke Renseanlæg resulterer i, at anlæggets procestanke skal udbygges. Det udbyggede anlæg forventes at kunne håndtere en belastning på ca. 40.000 PE. Der dannes på begge renseanlæg slam, som et restprodukt. Slammet indeholder lave koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammet udbringes derfor på landbrugsjord som biogødning. I forbindelse med nedlæggelsen af Stenløse Renseanlæg, skal slambehandlingen på Ølstykke Renseanlæg udvides med yderligere miniraliseringsanlæg og/eller mekanisk afvanding af biogødningen.